domingo, 30 de octubre de 2011

IES PENYAGOLOSA: EN DEFENSA DE L'ENSENYAMENT PÚBLIC / EN DEFENSA DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA
EN DEFENSA DE L'ENSENYAMENT PÚBLIC
Tradicionalment els centres d'ensenyament públics han impartit una educació de qualitat que ha possibilitat que els seus alumnes obtinguen la millor formació. Durant els últims anys la Conselleria d’Educació ha adoptat un seguit de decisions que estan produint una pèrdua d'eixa qualitat de l'ensenyament a tots els instituts i col.legis públics. Per exemple, la llei d'admissió d'alumnat, dissenyada per a que els centres públics atenguen a gairebé el 90% dels alumnes amb necessitats educatives especials, disruptius i immigrants mentre permet als centres privats concertats (finançats amb diners públics) no escolaritzar a aquests alumnes. També l'ús injustificable de diners públics per a la concertació d'un ensenyament postobligatori com és el batxillerat per afavorir els centres privats front als públics. A l'IES Penyagolosa considerem que, fins ara, el centre ha pogut contrarestar aquesta pèrdua de qualitat. Ara ja no ho podem assegurar i per això volem donar a coneixer com han afectat aquestes decisions i criteris al nostre centre:
- El nombre de professors de l'IES Penyagolosa s'ha vist reduït considerablement i això ha fet que augmente la ràtio d'alumnes per professor un 23 %. Evidentment açò produeix una pèrdua de qualitat com a conseqüència d'unes classes més nombroses (ja són habituals les classes amb més de 30 alumnes).
Curs:
09/10
10/11
11/12
Professors
91
78
72
- Durant 9 messos la Conselleria d'Educació no ha ingressat diners per a despeses corrents (subministraments d'aigua i electricitat, neteja, ...) del centre. En total 60.000 €.
- Des de l'any 2009 la Conselleria d'Educació no aporta diners per a les reparacions, manteniment i millores de les instal.lacions que han de ser sufragades pel centre. Tot i això el centre ha dut a terme algunes millores com ara la instal·lació de projectors i d'ordinadors en 6 o 7 aules que s'han fet gràcies a l'adquisició del material, pel propi centre, aprofitant les pràctiques laborals dels alumnes del PQPI i el treball voluntari d'alguns professors.
- Es una pràctica habitual, per part de la Conselleria d'Educació, el retard en la substitució de professors. Per exemple, durant tot el mes de setembre 4 professors no han estat substituïts tot i que la seva baixa era coneguda per la Conselleria des de fa temps (principis de juliol) i que, a més, es preveia de llarga duració. Durant aquest temps tot i que els alumnes són atesos pels professors de guàrdia no poden avançar en les matèries que pertoca.
- Per costum, les baixes de 15 o menys dies no es cobreixen.
- La Conselleria ha anul.lat o ha reduït molts dels programes d'atenció a la diversitat (PROA, Programa per a alumnes amb altes capacitats, Compensatòria, PASE...) la qual cosa implica una major dificultat per ajudar els alumnes, especialment aquells que tenen dificultats o que demanden ampliacions de coneixements.
- La pèrdua de professorat ha provocat que s'hagen d'organitzar grups mixtos de ciències i lletres a batxillerat amb el conseqüent desajust i dificultat per fer els horaris.
- La reducció del nombre de professors ha fet que algunes assignatures les hagen d'impartir professors d'altres especialitats. Per exemple, una professora d'educació plàstica està donant Prevenció de Riscos Laborals i Formació i Orientació Laboral. També s'ha reduÏt el nombre de desdoblaments (de vegades es dividien els grups per donar classes de laboratori, taller, etc o per poder personalitzar més el procés d'ensenyament).
- Una peça fonamental com és el cap del Departament d'Orientació ha estat cobert per l'administració amb tant de retard que no ha pogut estar al centre a principi de curs, un moment on la seua tasca és especialment necessària per organitzar grups i valorar alumnes.
- Els tallers, els laboratoris i les dotacions didàctiques d'alguns departaments no han estat actualitzats i això impedeix als alumnes fer els projectes i les pràctiques més adients.
- Els professors de l'IES Penyagolosa, des de fa temps (abans de l'actual situació econòmica) duem a terme, per iniciativa pròpia, programes d'estalvi de llum, paper i fotocòpies sense cap ajuda ni tutela per part de la Conselleria d'Educació.
Per tot açò, l'Assemblea de professors de l'IES Penyagolosa pendrà mesures per defensar l'ensenyament públic.
Treballem entre tots per una educació pública de qualitat
Assemblea de Professors de l'IES Penyagolosa.

__________________________________________________________________________________
EN DEFENSA DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA
Tradicionalmente los centros de enseñanza públicos han impartido una educación de calidad que ha posibilitado a sus alumnos la obtención de una mejor formación. Durante los últimos años la Conselleria de Educación ha adoptado una serie de decisiones que estan produciendo una pérdida de dicha calidad de la enseñanza en todos los institutos y colegios públicos. Por ejemplo, la ley de admisión de alumnado, diseñada para que los centros públicos atiendan a casi el 90% de los alumnos con necesidades educativas especiales, disruptivos e inmigrantes, mientras permite a los centros privados concertados (financiados con dinero público) no escolarizar a dichos alumnos. También el uso injustificable de fondos públicos para el concierto de una enseñanza postobligatoria como es el bachillerato que favorece a los centros privados frente a los públicos. En el IES Penyagolosa consideramos que, hasta ahora, el centro ha podido contrarrestar esta pérdida de calidad. Ahora ya no lo podemos asegurar y por ello queremos dar a conocer cómo han afectado estas decisiones y criterios a nuestro centro:
- El número de profesores del IES Penyagolosa se ha visto reducido considerablemente y ello ha hecho que aumente la ratio de alumnos por profesor un 23%. Evidentemente esto produce una pérdida de calidad como consecuencia de unas clases más numerosas (ya son habituales las clases con más de 30 alumnos).
Curso:
09/10
10/11
11/12
Profesores
91
78
72


- Durante 9 meses la Conselleria de Educación no ha ingresado dinero para gastos corrientes (suministro de agua y electricidad, limpieza ...) del centro. En total 60.000 €.
- Desde el año 2009 la Conselleria de Educació no aporta dinero para las reparaciones, mantenimiento y mejoras de las instalaciones que han de ser sufragadas por el centro. Con todo, el centro ha llevado a cabo algunas mejoras como la instalación de proyectores y de ordenadores en 6 o 7 aulas gracias a la adquisición del material por el propio centro, aprovechando las prácticas laborales de alumnos del PQPI y el trabajo voluntario de algunos profesores.
- Es una práctica habitual, por parte de la Conselleria, el retraso en la sustitución de profesores. Por ejemplo, durante todo el mes de septiembre 4 profesores no han sido sustituidos aunque su baja era conocida por la Conselleria desde hace tiempo (principios de julio) y que, además, se preveía de larga duración. Durante este tiempo, aunque los alumnos son atendidos por los profesores de guardia no pueden avanzar en las correspondientes materias.
- Habitualmente, las bajas de 15 o menos dias no se cubren.
- La Conselleria ha anulado o reducido muchos de los programas de atención a la diversidad (PROA, Programa para alumnos de altas capacidades, Compensatoria, PASE...) lo cual implica una mayor dificultad para ayudar a los alumnos, especialmente a aquellos que tienen dificultades o bien que requieren ampliar sus conocimientos.
- La pérdida de profesorado ha provocado que se hayan tenido que organizar grupos mixtos de ciencias y letras en bachillerato con el consiguiente desajuste y dificultad para elaborar los horarios.
- La reducción del número de profesores ha hecho que algunos de ellos deban impartir asignaturas de otras especialidades. Por ejemplo, una profesora de educación plástica imparte Prevención de Riesgos Laborales y Formación y Orientación Laboral. También se ha reducido el número de desdobles (se dividian los grupos para dar clases de laboratorio, taller, etc o para poder personalizar más el proceso de enseñanza).
- Una pieza fundamental como el Jefe del Departamento de Orientación ha sido cubierto por la administración con tanto retraso que no ha podido estar en el centro a principio de curso, un momento en que su labor es especialmente necesaria para organizar grupos y valorar alumnos.
- Los talleres, los laboratorios y las dotaciones didácticas de algunos departamentos no se han actualizado y ello impide a los alumnos la realización de los proyectos y prácticas más adecuados.
- Los profesores del IES Penyagolosa, desde hace ya tiempo (antes de la actual situación económica) promovemos, por iniciativa propia, programas de ahorro de luz, papel y fotocopias sin ninguna ayuda ni tutela por parte de la Conselleria de Educación.
Por todo ello, la Asamblea de Profesores del IES Penyagolosa adoptarán medidas para defender la enseñanza pública.
Trabajemos entre todos por una educación pública de calidad.


Asamblea de Profesores del IES Penyagolosa


miércoles, 19 de octubre de 2011

Catálogo en Catalunya y en El Corte InglésPrimero Catalunya y ahora ... El Corte Inglés

Ya se puede comprar Catálogo de excusas para seguir vivo o para estar muerto en las 35 tiendas ABACUS de Catalunya (Badalona, Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, Santa Coloma, Reus, L’Hospitalet, Figueres, …). El libro no está físicamente en todas pero en 48 horas lo reciben desde Castellón.

Desde esta semana también se puede comprar el libro a través de la web de El Corte Inglés.